Natječaj za obavljane poslova radnog mjesta

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice (zamjena za bolovanje)

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica (vođenje programa predškole-zamjena za bolovanje)

Uvjeti  za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Priložiti slijedeće:

  1. prijavu na natječaj
  2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
  4. elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. presliku domovnice
  6. presliku rodnog lista
  7. kratki životopis
  8. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
  9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Natječaj je otvoren od 17.01.2018.godine do 25.01.2018.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, 47000 Karlovac.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke