Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13) Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, Karlovac raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • 1 izvršitelj/ica-odgojitelj predškolske djece
 • trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci

Uvjeti  za radno mjesto odgojitelja/ice su:

 • prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13)

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 • sukladno mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Od mjere do karijere“- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. potvrdu Zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji Zavoda
 4. presliku domovnice
 5. presliku rodnog lista
 6. kratki životopis
 7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Natječaj je otvoren od 01.12.2017.godine do 09.12 2017.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja (pripravnika) – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, 47000 Karlovac. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

 

                                                                                                           Dječji vrtić Četiri rijeke