studeni

28stu.2017

Dječji vrtić Četiri rijeke u suradnji s UNICEF-om organizira radionice za roditelje djece najmlađe dobi (do 3 godine) pod nazivom „Rastimo zajedno“.

Biti roditelj jedinstveno je iskustvo, istodobno prekrasno i zahtjevno, lijepo, ali i odgovorno!

Dobar roditelj često se pita:

 • postupam li dobro, jesam li prestrog ili preblag, dosljedan ili nedosljedan?
 • što mojem djetetu zaista treba; pružam li mu dovoljno?
 • što činiti da svi u obitelji budemo zadovoljni, da uspješno prevladamo svakodnevne probleme?

Imate li i vi takvih ili sličnih dilema, pozivamo vas da se pridružite našoj grupi „RASTIMO ZAJEDNO“ u kojoj ćemo učiti i rasti zajedno s našom djecom.

Što se radi na radionicama za roditelje „RASTIMO ZAJEDNO“?

 • kroz predavanja i vježbe stječu se znanja i vještine za bolji odnos s djetetom
 • kroz razgovor se razmjenjuju iskustva o rješavanju problema s djetetom
 • kroz druženje se postaje sigurniji, jači, samopouzdaniji

Koliko traju radionice za roditelje „RASTIMO ZAJEDNO“?

 • 11 susreta po 2 sata, 1 x tjedno

Kada se održavaju radionice i kako se prijaviti?

U pravilu održavamo jedan ili dva ciklusa radionica godišnje (listopad – prosinac i /ili ožujak-svibanj). Mjesec dana prije planiranog početka ciklusa na sve vrtićke objekte i kutiće za roditelje jasličkih i mlađih skupina  postavimo obavijesti o početku radionica, letke za roditelje te upute kako se prijaviti za sudjelovanje.

Radionice su besplatne.

26stu.2017

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice (zamjena za porodiljni dopust)

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice (vođenje pet i pol satnog programa)

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica (vođenje programa predškole)

Uvjeti  za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Priložiti slijedeće:

 1. prijavu na natječaj
 2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 4. elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku domovnice
 6. presliku rodnog lista
 7. kratki životopis
 8. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
 9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Natječaj je otvoren od 06.10.2017.godine do 16.10.2017.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, 47000 Karlovac.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke